Lightstone Engagement Management

Engagement door verbinding!

Voorbeeld Opdrachten


Teamcoaching bij Hogeschool van Amsterdam


Voor het vak Cybersecurity lossen zes studententeams een vraagstuk op voor een bestaande organisatie. Ze doen onderzoek naar het probleem en vinden daar een werkbare passende oplossing voor. De teams bestaan uit vijf studenten, zowel Nederlands als internationaal. Kohinoor coacht de teams op ‘soft skills’ zoals teamontwikkeling, samenwerking en communicatie.

Engagement bij Belastingdienst


Binnen het Programma Vernieuwing Dienstverlening Toeslagen implementeert Kohinoor Zaakgericht Werken. Toeslagen wil de informatiehuishouding, met name dossiervorming, op orde krijgen. Op korte termijn lost Kohinoor eerst bestaande knelpunten op en op lange termijn realiseert zij het zaakgericht werken. Zij werkt binnen het Scaled Agile Framework (SAFe) en fungeert daarin zowel als projectmanager als Business Owner.


Engagement bij Openbaar Ministerie


Voor de ondersteuning van het Zorgvuldig, Snel en op Maat (ZSM)-proces wordt een Digitale SamenwerkingsRuimte (DSR ZSM) gerealiseerd. In dit ketenprogramma werken OM, Politie Nederland, 3 ReclasseringsOrganisaties, Slachtofferhulp, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming samen. Kohinoor is keten-programmamanager. Het programma is Agile ingericht. Zij vervult ook de rol van Chief Product Owner (CPO) en samen met de Product Owners van de ketenpartners is zij verantwoordelijk voor de back log. Als CPO zorgt zij dat alle belangen samenkomen en dat een DSR ZSM wordt gerealiseerd die het gemeenschappelijk belang dient.


Coaching bij Labro Atelier


Als organisatiecoach houdt Kohinoor een aantal sessies met de eigenaar van Labro Atelier. Zij faciliteert ook een strategieworkshop voor Labro Atelier. In deze workshop wordt missie, visie en strategie verder uitgewerkt. Zo krijgt de eigenaar van Labro de stip op de horizon concreet en weet welke stappen zij moet zetten om dit te realiseren.

Engagement bij Gemeente Amsterdam


De directie Wonen van de gemeente Amsterdam heeft te maken met een verouderde informatievoorziening. De directie Wonen grijpt deze kans om de dienstverlening van Wonen te verbeteren middels een strategisch programma waar Kohinoor programmamanager van is. De ambitie van het programma is om de kwaliteit van de dienstverlening van wonen te verbeteren en informatievoorziening zodanig in te richten dat wonen sneller en flexibeler haar dienstverlening kan aanpassen. Dit Agile innovatieve programma ontwikkelt klantreizen, verbetert processen, ontwerpt diensten en een data-laag. Hiervoor wordt samengewerkt met meerdere onderdelen binnen de gemeente Amsterdam zoals CTO, OIS en ICT.

Engagement & Verbinding bij Gemeente Den Haag & EZ


De gemeente Den Haag en het Ministerie van Economische Zaken hebben Thales, TNO, HCSS en Capgemini opdracht gegeven om een ‘serious game’ te ontwikkelen om de besluitvorming te ondersteunen voor verdere ontwikkeling van de gemeente Den Haag als ‘Stad van Recht, Vrede en Veiligheid’. Kohinoor is programmamanager. Zij is verantwoordelijk voor de scope, planning, kwaliteit van de op te leveren deliverables, inzet van resources en het managen van risico’s. Uniek aan dit programma is het grote aantal en de diversiteit van de stakeholders. Met name het leidinggeven aan een netwerkorganisatie. Leidinggeven aan teamleden die niet tot de eigen organisatie behoren. Het resultaat is een, door vijf organisaties, iteratief ontwikkelde, serious game waarmee de gemeente Den Haag de Internationale Zone virtueel kan inrichten om voorafgaande het proces van ruimtelijke ordening risico’s, consequenties en bestuurlijke dilemma’s in kaart kan brengen.

Engagement bij Politie Nederland


De Nationale Politie wil het bewustzijn van haar medewerkers rondom het thema informatieveiligheid vergroten. Hiervoor start Kohinoor een programma op. De ambitie van het programma is om politiemensen partner te laten zijn in en voelen van verantwoordelijkheid voor het inbedden en uitdragen van ‘leren, verantwoorden, dialoog en sancties bij het omgaan met dilemma’s rondom informatieweerbaarheid’ in een ‘no blame’ politiecultuur. Het programma richt zich op het Ontwikkelen (Mens en Organisatie), Faciliteren (techniek en faciliteiten) en Communiceren. Om het Program Canvas vorm te geven organiseert zij hiertoe diverse workshops gericht op de thema’s van het Program Canvas.


Vorige pagina                                  Home                                    Volgende pagina